• Jan-Yung Linjanyunglin@gmail.com
  • Jang-Yu Hsujyhsu@sbcglobal.net
  • 2016 TACWC Ed Huangedhuang2005@gmail.com
  • Daniel Kodanielyko@yahoo.com